REGULAMIN KONKURSU

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Za co lubisz Yamahę”
2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest Centrum Motorowodne Nowal Wojciech Kuna ul. Brzezińska 66 95-080 Tuszyn.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie na profilu Facebookowym https://www.facebook.com/cmnowal/ w dniach od 22 marca 2018 do 30 marca 2018 (do godziny 12:00 w południe)

§2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

b) nie jest pracownikiem Centrum Motorowodnego Nowal

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

b) Osobą biorąca udział w Konkursie musi polubić Fanpage Organizatora tj. https://www.facebook.com/cmnowal/ i odpowiedzieć na pytanie konkursowe.

§3

NAGRODY

1. Nagrodą w konkursie jest :
Kupon rabatowy o wartości 150 zł do wydania w sklepie internetowym www.nowal.pl

2. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik, wyłoniony przez Komisję Konkursową, który w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profilu Facebookowym :
Zamieści wpis, zawierający odpowiedź na pytanie konkursowe: „Za co lubisz Yamahę?” i zdobędzie największą liczbę polubień swojego postu.

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
4. Laureat konkursu zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem portalu Facebook w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia Konkursu
5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, Laureat powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres yamaha@nowal.pl lub za pośrednictwem portalu Facebook w terminie 3 dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
6. Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureata za pośrednictwem poczty elektronicznej, w formie kodu rabatowego w ciągu 5 dni roboczych od przesłania danych przez Laureata.
7. Nie można przekazywać nagród na rzecz innych osób oraz wymieniać nagrody rzeczowej na jej wartość pieniężną u Organizatora.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji Uczestników, którzy uzyskają polubienia swoich postów w sposób nieuczciwy (kupowanie polubień).
9. W myśl niniejszego regulaminu, kązdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs przeprowadzany przez Centrum Motorowodne Nowal Wojciech Kuna.
10. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.


§4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych
danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na
przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to

na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian

terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od

czasu opublikowania go na stronie www.nowal.pl